Robocza wizyta zarządu MKSL w Kole nr 12 Lębork

Zebranie Koła nr 12 „Lotników Morskich” – Porozumienie o współpracy z Morskim Klubem Seniorów Lotnictwa – Gdyńskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tradycyjnie w sali konferencyjnej „Perła” 15 lutego 2018 roku o godzinie 17.00 odbyło się zebranie członków koła z udziałem zaproszonych gości z Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w Gdyni. Zebranie poprowadził kmdr por. pil. Zbigniew Panek – Prezes Koła, witając wszystkich, a przede wszystkim; kmdr por. dypl. pil. Pawła Padiasa – Prezesa Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Gdyńskiego Oddziału SSLW RP wraz z kol. kmdr. ppor. pil. Włodzimierzem Woźniakiem i kol. por.  instr. mgr Edwardem Budzyniem. Zgodnie z wcześniej z ustalonym porządkiem zebrania Prezes podkreślił fakt, że sprawozdawczość za 2017 rok była wykonana w kole terminowo i bez uwag ze strony ZR ZŻWP w Słupsku. Koło aktualnie liczy 34 członków – po skreśleniu jednego członka kol. Edwarda Synowca. Dokonał także wprowadzenia dotyczącego zawarcia porozumienia o współpracy w dniu 15 lutego 2018 roku pomiędzy: MKSL Gdyńskim Oddziałem SSLW RP, a Kołami nr 12 z Lęborka i nr 7 z Cewic. Inicjatorem podjęcia działań dotyczących współpracy w środowisku Lotnictwa Morskiego w ramach istniejących struktur był kmdr pil. Jarosław Andrychowski, który w kolejnym swoim wystąpieniu wskazał najważniejsze cele wspólnych działań ściśle związanych ze 100-leciem Lotnictwa Morskiego w 2020 roku. Dużo cennych informacji przekazał także w swoim wystąpieniu kmdr por. dypl. pil. Paweł Padias stwierdzając jednocześnie, że podjęta współpraca w dzisiejszych realiach jest bardzo potrzebna i na czasie, może dać jednocześnie wymierne korzyści dla wszystkich stron parafowanego „POROZUMIENIA o WSPÓŁPRACY”.

Wszyscy członkowie wyrazili uznanie i zadowolenie z podjętej inicjatywy o współpracy, oczekując pierwszych efektów już w 2018 roku przy realizacji przyjętych zobowiązań. Prezes MKSL z Gdyni poinformował, że w miesiącu lutym bieżącego roku do „niebieskiej eskadry” odeszli: ppłk pil. Bronisława Dudek, jedna z kobiet służących w powojennym lotnictwie wojskowym, z Krakowskiego Oddziału SSLW RP (z nalotem 4000 godzin), oraz płk pil. dr Bolesław Halerz jeden z poprzednich Prezesów Zarządu Głównego SSLW RP. Zebrani uczcili minutą ciszy.

                                    CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Kolejne wystąpienia kol. kmdr por. mgr Eugeniusza Boblińskiego i kol. st. chor. szatb. Kazimierza Bednarskiego dotyczyły wewnętrznych spraw organizacyjno–finansowych, które wcześniej już sygnalizowano podczas grudniowego zebrania w 2017 roku. Kolega Janusz CYNK przedstawił projekt odznaki Koła nr 12 do akceptacji w 2018 roku przed 5-leciem jego powstania przypadającego 13.09.2018 roku. Wstępnie ustalono, że po niewielkich korektach można będzie złożyć zamówienie przez Zarząd Koła nr 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Kazimierz Adamczyk zapoznał z protokółem po przeprowadzonej kontroli całokształtu działalności Zarządu Koła w 2017 roku.

W związku z tym Przewodniczący wnioskował o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Koła, które przez jednogłośne przegłosowanie członków zostało przyjęte. Krótka przerwa była okazją do wykonania kilku wspólnych pamiątkowych fotografii oraz do zapoznania się z eksponowaną kroniką koła dwukrotnie wyróżnianą za okres 2013-2017.

Goście z Gdyni i członkowie koła podziwiali wszystkie elementy kroniki i z dużym zainteresowaniem prześledzili wszystkie nasze związkowo – emeryckie dokonania utrwalone w fotorelacjach wraz z opisami, wielokrotnie powiązanymi z dzisiejszą 44. Bazą Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i nie tylko. Druga część to wspólna obiado-kolacja przy specjałach przygotowanych przez personel „Perły” kierowanej przez Panią Katarzynę Łyskojć. Specyficzna koleżeńsko-lotnicza atmosfera powodowała, że wspomnień z lat służby w lotnictwie morskim i nie tylko, było bardzo dużo, a tematów emeryckich jeszcze więcej, łącznie z tymi wynikającymi z zawartego 15 lutego 2018 roku porozumienia o współpracy.

TEKST – kol. kmdr por. mgr Eugeniusz Bobliński.

FOTO – kol. st. chor. szatb. Janusz Cynk.